Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse för år 2014

Årsstämman hölls den 18 mars 2014 i Götene församlingshem under ordförandeskap av kyrkoherde Eva Posth och med Björn Sjöstedt som sekreterare. Efter mötet talade Inger Widhja under rubriken Jungfru Maria och Näcken med anknytning både till helgen Jungfru Marie bebådelsedag och naturfenomen. Mötesdeltagarna bjöds på ekologisk fika.

Styrelse och funktionärer under året

Styrelse: Börje Movérus, ordförande, kontaktperson zoologi, Thomas Birgersson, vice ordförande, Birgitta Gärdefors, kassör, Dag Gärdefors, kontaktperson ornitologi, Olof Janson, Ove Johansson, kontaktperson botanik, Eva Roffey, Björn Sjöstedt, sekreterare.
Suppleanter: Elisabeth Lundgren-Nilsson, Gun-Britt Mellberg, kontaktperson handla miljövänligt.
Revisorer: Bror Gustafsson och Lars-Eric Stigson, ordinarie, Ulf Andersson, suppleant.
Valberedning: Inga Fransson, sammankallande, och Eva-Lena Öman.

Ordförande, styrelsesuppleanter, revisorer och valberedning väljs på ett år. Ordinarie styrelseledamöter väljs på två år. I tur att avgå vid stämman 2015 är Birgitta Gärdefors, Ove Johansson och Björn Sjöstedt. Sjöstedt har undanbett sig omval.

Webredaktör: Erik Gärdefors. På hemsidan finns vårt program samt ev. kommentarer till aktuella aktiviteter.

Studiefrämjandet: Naturskyddsföreningen Götene-Kinnekulle är en av medlemsorganisationerna i Studiefrämjandet.

Samarbetspartner: Under 2014 har Götene-Kinnekullekretsen haft samarbete med Svenska Kyrkan, Kinnekulle hembygdsförening, Husaby Hembygdsförening, Svenska Botaniska Föreningen, Västergötland botaniska förening; Västkuststiftelsen samt Naturskyddsföreningen Lidköping.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året haft följande sammanträden: 16/1, 11/2, 8/4, 8/5, 18/9, 9/10, 13/11 samt 11/12.
Huvuddelen av styrelsens arbete har bestått av att ta del av och i förekommande fall besvara skrivelser från Götene kommun (detaljplaner), Länsstyrelsen, NF-riks och Skaraborgs Naturskyddsförening. Mycket tid har ägnats åt att göra upp program för 2015 års verksamhet. En hel del tid, något som inte syns i protokollen, har ägnats åt livliga diskussioner om aktuella ämnen som vindkraftsetablering, Vänerns miljöproblem och hoten mot strandskyddet.

Viktiga frågor där vi agerat:
Fördjupning av översiktsplan för Kinnekulle. I stort en bra plan men vi är emot stugor på Högkullen. Dessutom är vi emot förslaget att Råbäcks hamn med kvarnen skall ingå i LIS-område (Landsbygdsutveckling i strandnära område) och således ej bör bebyggas.

Ordföranden har utarbetat en skrivelse och noga motiverat varför vindkraftverk ej bör byggas i Hällekis.

Birgitta Gärdefors och Elisabeth Lundgren-Nilsson arbetar med frågan om Skara stifts skogsbruksmetoder och hoppas få diskutera med stiftets skogvaktare. Deras arbete fortsätter under 2015.

Gun-Britt Mellberg har informerat personalen vid Sils församlingshem om hur man sköter en varmkompost. Som inslag i Miljövänligaveckan informerade hon i Centrumhuset under rubriken Inför jul och nyår – bättre ett miljöval än inget alls!

Vid begravningen av Margareta Andersson, tidigare styrelsemedlem och ansvarig för Natursnokarna, skänktes 5200 kr att användas till något för att hedra hennes minne. Gun-Britt Mellberg ansvarar för detta vilket kommer att ske tillsammans med barn under 2015.

Förutom vad som redan nämnts har ordföranden varit närvarande vid möte i Göteborg om ny plan för regional miljöövervakning, vid årsmöte med Vänerns vattenvårdsområde, vid NF:s riksstämma i Örebro. Styrelsen har varit representerad vid Naturskyddsföreningens länsstämma i Vara samt vid naturvårdsträff på Länsstyrelsen i Mariestad.

Kretsen medverkade i årets Skaraborgsnatur med en artikel av ordföranden Börje Movérus om skötsel av ängsmark, närmare bestämt Sigfridsliden i Husaby som sköts av Husaby hembygdsförening. Vår ordförande varit aktiv i arbetet kring ängen.

Programverksamheten

Som vanligt har Götene-Kinnekullekretsen haft ett omfattande utflyktsprogram med vandringar, botaniska exkursioner och en fågelexkursion. Tillsammans med Kinnekulle hembygdsförening (som är huvudarrangör) har kretsen deltagit i två bygdevandringar som lockat många deltagare.

Hällekis den 14 mars 2015

För styrelsen

____________________             ______________________

Björn Sjöstedt, sekreterare          Börje Movérus, ordförande