Verksamhetsberättelse för år 2019

Verksamhetsberättelse för år 2019

Styrelse och funktionärer under året
Ordförande: Dag Gärdefors
Sekreterare: Birgitta Gärdefors
Kassör: Thomas Birgersson
Ledamöter: Olof Janson, kontaktperson botanik, Ove Johansson, kontaktperson botanik,
Eva Roffey, Gun-Britt Mellberg, kontaktperson handla miljövänligt
Suppleanter: Erik Gärdefors, Birgitta Gustafsson
Revisorer: Bror Gustafsson, Lars-Eric Stigson
Suppleant: Mikael Lundgren
Valberedning: Inga Fransson, sammankallande Tom Roffey
Webbredaktör: Erik Gärdefors.
Studiefrämjandet: Naturskyddsföreningen Götene – Kinnekulle är en av medlemsorganisationerna i Studiefrämjandet.
Samarbetspartner: Under år 2019 har föreningen haft samarbete med:
Husaby hembygdsförening, Västergötlands botaniska förening, Västkuststiftelsen och Naturskyddsföreningen i Lidköping.
Medlemmar: Föreningen hade vid utgången av året 245 betalande medlemmar.

Verksamhet under året
Styrelsen har under året haft fyra styrelsemöten förutom kretsstämman

Den 14 mars, kretsstämma i Bygdens hus, Kinne – Vedum. Olof Andrén,Kårtorp talade om sitt liv som djurskötare. Innan stämmans öppnande hölls en parentation med anledning av Börje Movérus och Jan Johanssons bortgång. Hans Ryman spelade piano och Gunilla Sahlström sjöng och läste en dikt. Två levande ljus tändes och de båda bortgångna hedrades med en tyst minut. Föreningen beviljades inte ansvarsfrihet på grund av ofullständig kassarapport.

Den 23 april, Studiebesök på Hjelmsäters gård och biokolstillverkningen där. Edvard Hamilton demonstrerade biokolsanläggningen. I biokolspannan hettas träflis och skörderester upp under syrefattiga förhållanden och förvandlas till biokol, som används som jordförbättring. Det gör att jorden bättre håller kvar fukt och näring. 20 personer deltog.

Den 24 april, fagning i Sigfridsliden i samarbete med Husaby hembygdsförening.

Den 5 maj hölls länsstämma på Polarfisk i Brännebrona. Förutom årsmötesförhandlingar berättade företaget Polarfisk om sin verksamhet. 20 personer deltog på länsstämman.

Den 12 maj besöktes naturreservatet ”Råbäcks sjöskog” på Kinnekulles västsida i samarbete med Västkuststiftelsen. ”Råbäcks sjöskog” sträcker sig från Råbäcks hamn söderut till Trolmens hamn. Under vandringen har man Vänern på ena sidan och den branta barrskogen på den andra sidan. I den branta strandskogen finns gott om döda träd, vilket har stor betydelse för bland andra insekter och fåglar. Här trivs hackspettarna spillkråka och mindre hackspett. Vid Trolmens hamn befinner vi oss på urberget men kan också finna vackert polerade sandstens-hällar med böljeslagsmärken. Ledare var Robert och Tom Roffey. 7 personer deltog.

Den 19 maj, natur – och kulturvandring i naturreservatet Blomberg. Detta naturreservat omfattar bland annat flera ekhagar. Kinnekulle vandringsled går längs kalkstenskleven i reservatets östra gräns. Vandringen gick också i den vackra betesmarken Frälsehagen med många gamla vidkroniga träd. Ledare var Robert och Tom Roffey. 41 personer deltog.

Den 15 – 17 juni Rikstämma i Uppsala på Ulltuna

Den 17 juni, ”Vilda blommornas dag”, med vandring på Österplana hed och vall och på Björnebergsängarna. Denna dag är ett samarrangemang med Svenska kyrkan, Svenska Botaniska Föreningen, Västergötlands Botaniska Förening och Västkuststiftelsen.

Den 4 augusti, slåtter i Sigfridsliden med Husaby Hembygdsförening

Den 11 augusti, slåtter på Österplana vall. Arrangör var Lidköpings naturskyddsförening.

Den 19 augusti, höbärgning på Österplana vall. Arrangör var Lidköpings naturskyddsförening.

Den 19 oktober, Jordstjärneexkursion. Heldag för att titta på minst åtta jordstjärnearter. I Forshem finns sex arter (krag-,kant-,kam-,frans-,fyrflikig och rödbrun jordstjärna) i kalkbarrskog.I närheten finns också bestånd av svedjenäva. I Lugnås besöktes en ny lokal för den mycket sällsynta sträva jordstjärnan. och i Eggby besågs vår största art, hårig jordstjärna, som kan bli 3 dm i diameter.Samarrangemang mellan Västergötlands Botaniska Förening, Botaniska Föreningen i Göteborg, Götene-Kinnekulle naturskyddsförening. Ledare var Olof Janson. 13 deltagare

Styrelsens arbete i övrigt

Besvara skrivelser och remisser från Götene kommun, Länsstyrelsen, NF –riks och Skaraborgs Naturskyddsförening.

Medelplana den 12 mars 2020
För styrelsen