Verksamhetsberättelse för år 2018

Styrelse och funktionärer under året

Ordförande: Börje Movérus , kontaktperson zoologi
Vice ordförande: Dag Gärdefors
Sekreterare: Birgitta Gärdefors
Kassör: Thomas Birgersson
Ledamöter: Olof Jansson, kontaktperson botanik, Ove Johansson, kontaktperson botanik, Eva Roffey
Gun-Britt Mellberg, kontaktperson handla miljövänligt, ordinarie
Suppleanter: Elisabeth Lundgren-Nilsson, Birgitta Gustafsson
Revisorer: Bror Gustafsson, Lars-Eric Stigson
Suppleant: Mikael Lundgren
Valberedning: Inga Fransson, sammankallande, Tom Roffey
Webbredaktör: Erik Gärdefors.

Studiefrämjandet: Naturskyddsföreningen Götene – Kinnekulle är en av Medlemsorganisationerna i Studiefrämjandet.

Samarbetspartner: Under år 2018 har föreningen haft samarbete med Husaby hembygdsförening, Västergötlands botaniska förening, Västkuststiftelsen och Naturskydds- föreningen i Lidköping.

Medlemmar: Föreningen hade vid utgången av året ….. betalande medlemmar.

Verksamhet under året
Styrelsen har under året haft fyra styrelsemöten.

Den 15 mars, kretsstämma på Falkängen i Hällekis. Innan årsmötesförhandlingarna visade Karin Lind bilder och berättade om fjärilar.

Den 25 april, fagning i Sigfridsliden i samarbete med Husaby hembygdsförening.

Den 26 april, fågelexkursion i Hällekis under ledning av Dag Gärdefors.

Den 6 maj hölls länsstämma i Grästorps kommunhus.

Den 10 maj var det exkursion till Åkedal vid Tvetabäcken i Skara kommun. Vi besökte en stor lokal för backsippa. I det i övrigt flacka landskapet bildar Tvetabäcken med några anslutande bäckar ett djupt nedskuret ravinsystem. Längs dalgången finns vackra ängs- och hagmarker t.ex vid Åkedal, där vi såg ett stort antal blommande backsippor.

Den 13 maj besöktes naturreservatet ”Råbäcks sjöskog” på Kinnekulles västsida i samarbete med Västkuststiftelsen. ”Råbäcks sjöskog” sträcker sig från Råbäcks hamn söderut till Trolmens hamn. Under vandringen har man Vänern på ena sidan och den branta barrskogen på den andra sidan. I den branta strandskogen finns gott om döda träd, vilket har stor betydelse för bland andra insekter och fåglar. Här trivs hackspettarna spillkråka och mindre hackspett. Vid Trolmens hamn befinner vi oss på urberget men kan också finna vackert polerade sandstenshällar med böljeslagsmärken.

Den 20 maj, natur – och kulturvandring i naturreservatet ”Gröne skog” på Kinnekulles västsida i samarbete med Västkuststiftelsen. Längs vandringen, på ca 4 km, passerades ett gammalt kalkstensbrott. I kalkbrottets karga och alvarliknande miljö trivs två mycket ovanliga kryptogamer – kalkbräken och styv kalkmossa. I naturreservatet ingår även den omgivande barrskogen, tall, gran och lärk. Barrskog på kalkrik mark är en mycket ovanlig kombination. Detta möte mellan ytterligheter har lockat hit ett par riktiga svamprariteter – nämligen lärkmusseron och grå lärksopp. Ledare var Robert och Tom Roffey.

Den 26 maj Heldagsexkursion med Västergötlands Botaniska förening. Besök på lokaler för svedjenäva och låsbräken. Lokaler med både rutlåsbräken och månlåsbräken besöktes i Björsäter, Lugnås, Väring och Ryd. På tre av lokalerna hade denna rekordvarma maj slagit hårdast mot rutlåsbräkem, men i Lugnås var det tvärtom. Vid Österängs gård i Forshem besöktes ett örtrikt hygge. Där kunde konstateras att av höstens ca 1000 svedjenäveplantor hade dovhjortarna ätit upp de flesta, men ca 300 exemplar fanns kvar. Ledare var Olof Jansson.

Den 15 – 17 juni Rikstämma i Uppsala på Ulltuna

Den 17 juni, ”Vilda blommornas dag”, med vandring på Österplana hed och vall och på Björnebergsängarna. Denna dag är ett samarrangemang med Svenska kyrkan, Svenska Botaniska Föreningen, Västergötlands Botaniska Förening och Västkuststiftelsen.

Den 4 augusti, slåtter i Sigfridsliden med Husaby Hembygdsförening

Den 11 augusti, slåtter på Österplana vall. Arrangör var Lidköpings naturskyddsförening.

Den 19 augusti, höbärgning på Österplana vall. Arrangör var Lidköpings naturskyddsförening.

Samarbete med Götene kommun
Vår ordförande Börje Movérus har deltagit i kommunens miljömålsprojekt.

Styrelsens arbete i övrigt
Besvara skrivelser och remisser från Götene kommun, Länsstyrelsen, NF –riks och Skaraborgs Naturskyddsförening.

Hällekis den 15 mars 2018

För styrelsen

——————————– —————————————

Birgitta Gärdefors, sekr. Börje Movérus, ordf