Verksamhetsberättelse och protokoll

Verksamhetsberättelse för år 2022

Styrelse och funktionärer under året:
Ordförande: Eva Roffey
Sekreterare: Birgitta Gärdefors
Kassör: Erik Gärdefors
Ledamöter: Olof Janson, kontaktperson botanik
Gun-Britt Mellberg
Aron Sandling
Karin Höög
Mikael Lundgren
Suppleanter: Martin Green
Inga Fransson
Dag Gärdefors
Revisorer: Bror Gustafsson
Lars-Eric Stigson
Valberedning: Vakant
Webbredaktör: Erik Gärdefors
Studiefrämjandet: Naturskyddsföreningen Götene – Kinnekulle är en av medlemsorganisationerna i Studiefrämjandet.
Samarbetspartner: Under år 2022har föreningen haft samarbete med Västergötlands botaniska förening och Västkuststiftelsen.

Verksamhet under året
Styrelsen har under året haft 2 styrelsemöten förutom kretsstämman.

Söndagen den 15 maj
Exkursion till naturreservatet Gröne skog på Kinnekulle. 20 personer deltog i vandringen, som leddes av Robert Roffey och som arrangerades i samarbete med Västkuststiftelsen. Gröne skog är ett relativt okänt naturreservat med gammalt kalkstensbrott, kalkbarrskogn och rödstensklev med raukar och bäckar. Det är en lummig barrskog med tall, gran och lärkträd. Kombinationen barr skog på kalkrik mark är ovanligt och här kan man bland annat hitta lärkmusseron och grå lärksopp.

Söndagen den 15 maj
kl 15.00 Kretsstämma i Medelplana bygdegård.

Torsdagen den 19 maj
Fågelexkursion till Varvässlekroken, kommunens största vassområde. 13 personer var samlade, med kikare, för att se vilka fåglar som kunde ses, allt under Aron Sandling och Jan Olssons sakkunniga ledning. Under vår och höst rastar många fåglar här, under sin flytt till och från sina häckningsplatser. Vi såg bland annat brun kärrhök jaga över vassarna, dykande fiskgjuse, som kom upp ur vattnet, med en fisk i klorna. Grågässen hade ungar, skäggdopping och gräsand sågs långt bort i vattnet. Rörsångarens karaktärisitiska sång hördes i vassen. Några ovanliga gäster bland fåglarna denna dag var svarttärna som ”håvar”sina byten, huvudsakligen insekter, i vattenytan, till skillnad från andra tärnarter som dyker. Vi såg också den lilla mosnäppan, som under vårflyttningen kan visa sig på lämpliga platser i södra och mellersta Sverige. Under häckningstiden har mosnäppan sitt tillhåll i fjällen och vid nordliga sjö, älv-och havsstränder.
Efter ett par timmars lyssnande och tittande begav vi oss nöjda hemåt.

Söndag 29 maj
Exkursion till Blombergs naturreservat på Kinnekulle. 4 personer deltog i vandringen.Detta naturreservat omfattar bland annat flera ekhagar med mycket höga naturvärden knutna till de gamla träden. Kinnekulles ekhagar ligger ofta i anslutning till de stora herrgårdarna. Artrikedomen i gamla ekar som står öppet och solbelyst kan vara mycket stor. Så många som en miljon växt-, djur – och svampindivider kan bo i ett enda träd. Från de betade hagarna har man en storslagen utsikt över Vänern. Vandringen tog oss nedför kalkstenskleven, vandringens enda svåra passage. Kulturspridd klockjulros (Helleborus foetidus) fanns i myckenhet. Vandringen är drygt 3 km lång och går i medelsvår till lätt terräng. Bitvis svårt för barnvagn. Guide var Robert Roffey, och arrangemanget skedde i samarbete med Västkuststiftelsen.

Söndag den 12 juni
Exkursion till naturreservatet Törnsäter på Kinnekulle.9 personer hade samlats vid Gössäters gamal fetsplats (Unde´ns äng). Vandringen gick genom lummiga hagmarker med gamla ekar och lindar, vidare förbi en slåtteräng med växter som gullviva, ängsnycklar och Sankt Pers nycklar. På flera ställen finns gamla sår i marken. Här har våra förfäder brutit alunskiffer. Spåren är numera skyddade som fornlämningar. Guide var Robert Roffey, och arrangemanget skedde i samarbete med Västkuststiftelsen.

Söndag den 19 juni
De Vilda Blommornas Dag på Österplana hed och vall. Vandringarna på Österplana hed och till Björnebergsängarna leddes av Olof Jansson. Dagen är ett samarrangemang med Svenska kyrkan, Svenska Botaniska Föreningen, Västergötlands Botaniska Förening och Västkuststiftelsen.

Torsdag den 14 juli
Vandring i ”Sprängestan”på Kinnekulle Det var 11 personer som samlades för att gå en vandring till ”Sprängestan” på Kinnekulle. En genomgång av Kinnekulles speciella geologi med de olika berglagren repeterades. Berget bildades för ca 520 – 400 miljoner år sedan. Betydligt yngre formationer är Drumliner , spolformiga ryggar, som har bildats under inlandsisen för ca 10 000 år sedan. Kinnekulle är ett av Sveriges bäst utbildade drumlin-områden med flera längsgående ryggar i N-S riktning . Mellan dessa längsgående ryggar finns också ett stort antal mindre, ”på tvärs” gående ryggar. Vägen från Högkullen och söderut är en väl synlig drumlin. För länge sedan berättades det att drumlinerna hade tillkommit när en jättekvinna skulle kasta sten på Husaby kyrka. Jätten hade hål i sitt förkläde och stenarna föll ut under vandringen mot kyrkan och bildade åsarna.Söder om Högkullen och strax nedanför Kinnekullegården finns en djup håla i lä av berget. Djuphålan skapad av inlandsisen har fått en mycket speciell karaktär med diabasblock staplade på varandra, den så kallade ”Sprängestan”. Här kan det bitvis vara mycket svårt att gå. Under färden mot Fornborgen tittade vi på en del växter, bland annat ormbunkarna träjon, ekbräken och örnbräken, trolldruva med giftiga bär och orkidén nästrot . Slutmålet var Fornborgen, där vi ”kravlade” upp för att se konstruktionen på borgen. Den har endast ena sidan kvar och funktionen anses vara en tillfällig tillflyktsplats för befolkningen i orostider. Borgen kan vara från 400 -550 e.kr, då det var kulmen i borgbyggandet. I Sverige finns ca 1200 registrerade fornborgar. Inuti borgen finns en betydligt senare anläggning, nämligen en stenmur från 1600-talet, vilken utgör gräns mellan Österplana och Medelplana socknar och med ett antal gränsstenar utmed muren. Stenmuren sträcker sig över hela Kinnekulle.
Fika intogs på bänkarna nedanför borgen och därefter gick vi samma väg tillbaka.

Söndag den 21 augusti
Vandring vid Vänerns strand. Det var 9 personer som samlades vid Hällekis camping. Arrangeras i samarbete med Västkuststiftelsen. Vacker vandring utefter Vänerstrandens sandstensklev med grottor och raukformationer. Ledare är Robert och Tom Roffey.Tom berättade om stenindustrin och det gamla sliperiet. Vi passerade mager tallskog, mossar och små myrmarker. Sandstranden vid Söckeviken gav tillfälle för snabbdopp och bra fikaplats. Vandringen fortssattepå leden uppför kleven till Hellekis säteri där tillfälle fanns att titta på den vackra trädgården

Helgen 30 sept. – 2 okt
Kretsstämma i Lundsbrunn. Kretsstämman hade i år fokus på hållbart jordbruk, matförsörjning och föreningsfrågor. 57 personer deltog från länets kretsar, från vår krets i Götene deltog 4 personer. Bland föreläsarna deltog bland andra Jenny Ekman , sakkunnig inom jordbruk på Naturskyddsföreningen. Mariana Wester, en ekobonde från Tolsjö, berättade om sin verksamhet. Workshop om kretsarbetet var en viktig del under stämman, hur arbetar vi i kretsen, hur välkomnar vi nya medlemmar, vad kan riks, kansliet och länsförbunden göra m.m.

Söndag den 2 oktober
Jordstjärneexkursion, där 17 personer deltog. Besök gjordes på flera lokaler, Sjöåsen ,Källby med ett 30-tal mörk jordstjärna. Drakaslätten, Medelplana sågs mörk jordstjärna i en myrstack. Flera lokaler i Forshemstrakten besöktes och vid Hagalyckan sågs 100-tals fruktkroppar av kragjordstjärna i alla stadier. Även lokaler i Kinne-Vedum, Lugnås och Ekudden i Mariestad besöktes. Totalt blev 9 olika arter sedda och 2 som enbart belägg. Ledare var Olof Jansson och medverkade gjorde även Stellan Sunhede.

Styrelsens arbete i övrigt
Besvara skrivelser och remisser från Götene kommun, Länsstyrelsen, NF –riks och Skaraborgs Naturskyddsförening m.m.